• کلنیک فوق تخصصی آلرژی تهران
  • کلنیک فوق تخصصی آلرژی تهران
  • کلنیک فوق تخصصی آلرژی تهران
  • کلنیک فوق تخصصی آلرژی تهران

مقالات آلرژی
علت های آلرژیهای فصلی درایران براساس بررسی بالینی 906 بیمار
علت های آلرژیهای فصلی درایران براساس بررسی بالینی 906 بیمار

دربررسی پنج هزار واندی پرونده مبتلایان به آلرژی ، موجود درکلینیک آلرژی تهران معلوم شد که حداقل 40% مراجعه کنندگان دچار آلرژیهای فصلی یعنی رینیت آسم ، التهاب نای     ( تراکئیت ) والتهاب پوست ( درمیت ) هستند.

دکتر محمد طواف دکتر مجید کیمیائی

دربررسی پنج هزار واندی پرونده مبتلایان به آلرژی ، موجود درکلینیک آلرژی تهران معلوم شد که حداقل 40% مراجعه کنندگان دچار آلرژیهای فصلی یعنی رینیت آسم ، التهاب نای     ( تراکئیت ) والتهاب پوست ( درمیت ) هستند.

آلرژیهای فصلی اکثر دربهار و تابستان بروز میکند و عامل اصلی آنها گرده گیاهان محلی است. این آلرژیها از نظر بالینی بسیار مزاحم اند وعلاوه برناراحتی های جسمی ، بیماران را عصبی مزاج و بی حوصله و بی علاقه به کار و زندگی میکنند.

برای شناسائی عامل های پدید آورنده آلرژیهای فصلی ، مراحل مختلفی وجود دارد که نتیجه بررسی های هریک باید با دیگری تطبیق نماید . این مرحله ها عبارتند از:

1-  بررسی و شناسائی گونه های گیاهان موجود در منطقه ، بخصوص آنها که گرده شان آلرژی زا میباشد ( Field Surver) 

2-  شناسائی نوع گرده های پخش شده درهوا ، دوره گرده افشانی هریک از گیاهان ، وجود گرده ها که بانمونه برداری از هوا در بهار و تابستان معین میگردد( Pollen Survey)

3-  آزمایش های بالینی آلرژی ( تست ) در بیماران مبتلا، باعصاره  گرده ها که رایج ترین آنها ، آزمایش های پوستی میباشد.

درمورد مرحله اول ازمنابع گیاه شناسی داخلی و تجربه های محققان بهره گرفته شده است ** (1و2و3) درمرحله دوم یعنی شناسائی گونه های گیاهان منطقه ای ، ازسال 1346 بررسی هایی درفصل های گرده افشانی بطور منظم درمورد هوای تهران بعمل آمده وبطور مداوم پی گیری شده است . همچنین بطور نمونه از هوای شهرهای جنوب ایران و شمال نمونه برداری شده و گرده های منتشر شده تا حدودی شناسائی شده اند .نتیجه این بررسی ها بخصوص درمورد هوای تهران قبلا در نشریه های پزشکی عرضه شده است (4و5) درمرحله سوم، آزمایش های پوستی در بیماران مبتلا به آلرژیهای پوستی بطور مرتب انجام شده است ودر سالهای گذشته نیتجه های بدست آمده بوسیله یکی از نویسندگان این مقاله منتشر شده است (6)

بعلت کثرت بیماران مبتلا به آلرژی های فصلی نقاط مختلف ایران ، یک بررسی تکمیلی بامطالعه بیش از پنجهزار پرونده آلرژی بعمل آمده است که نتیجه های حاصل شده ، موضوع این مقاله را تشکیل میدهد.

 

 

دراین بررسی عامل های زیردرمدنظر بوده است :

1-  انتخاب بیمارانی که آلرژی فصلی آنان مسلم بوده باشد.

2-  برای یکنواخت بودن نوع آزمایش های پوستی و نتیجه گیری درست ، بیمارانی برگزیده شدند که آزمایش پوستی آنان فقط به روش خراشی (Scratch) نسبت به عصاره گرده هاواکنش مثبت نشان داده است . ذکر این نکته ضروراست که عده زیادی از بیماران مبتلا به آلرژی فصلی ، آزمایش پوستی خراشی منفی داشتند ولی آزمایش پوستی بوسیله تزریق داخل پوستی (Intra-Dermal) در آنان مثبت بود وما اینان را دراین بررسی به حساب نیاورده ایم زیرا که در آزمایش داخل پوستی مخلوط ازعصاره پولن های هم گروه تزریق میشود ، چه تفکیک آنها و تزریق جداگانه هریک عملا مقدور نیست و حال آنکه د رآزمایش های خراشی هریک از پولن های مهم آلرژی زا جداگانه آزمایش میشود پس رقم 40% مبتلایان به آلرژی فصلی که از بررسی بیش از پنج هزار پرونده استخراج شده با احتساب بیمارانی است که بطور مسلم آلرژی فصلی داشته وآزمایش تزریقی داخل پوستی عصاره گیاهان درآنان مثبت بوده است .

3-  منطقه سکونت بیماران با توجه به آب وهوا تفکیک و به تبعیت تقسیم بندی جغرافیائی کشور از نظر آب وهوا به سه منطقه زیر تقسیم شده است :

الف – منطقه معتدل کوهستانی

ب- منطقه صحرائی و نیمه صحرائی

ج – منطقه خزر

به علت تعداد بیماران در منطقه تهران ، در جدولهای مربوط، این منطقه جداگانه ذکر شده است درحالی که از لحاظ تقسیم بندی جغرافیائی جزء منطقه (ب ) قراردارد.

تعداد بیماران منطقه خزر بسیار اندک است ( 6تن) . ضمن ذکر تعداد تست های مثبت برای خودداری از نتیجه گیری غیر واقع از درج نسبت درصد آنها صرفنظر شده است .

  

نتیجه های بررسی

1-  بررسی بیماران از نظر جنس : از 906 بیمار ، 319 تن مرد (35%) و 587تن زن (65%) بودند .

سن : حداقل سن بیماران 4سال و حداکثر 61 سال

طول مدت ابتلا: از دوهفته تا 25 سال

ازنظر سن شروع نشانه های آلرژی فصلی 5 مرحله سن مورد توجه قرارگرفت .تعداد بیماران درهرمرحله درنمودار (1) مشخص شده است از 906 بیمار . سن 17 تن درپروند مشخص نشده یا خوانا نبوده است نمودار نشان میدهد که تعداد مبتلایان در گروه سنی 16-25 ساله بیش از دیگر گروهها (41%) بوده است

 

2-بررسی ازنظر نشانه های آلرژی فصلی نشان میدهد ( نمودار 2)که اکثر بیماران مبتلا به رینیت فصلی بوده اند (66%) و پس از آن آسم فصلی قراردارد.

برخی از بیماران دچار رینیت ویا آسم غیرفصلی بودند ولی نشانه های آلرژی آنها در بهارو تابستان شدت می یافت .

عده ای علاوه به یک نوع از بازنموه ها با تظاهرهای آلرژی فصلی دچار نشانه های دیگر آلرژی فصلی و یا غیر فصلی نیز بوده اند .

بررسی نمودار 2 روشنگر این نکته است .

3-ازنظر فصل تظاهرهای آلرژی برطبق گفته بیماران در چهار دوره مشخص شده است (نمودار3)

الف : بیمارانی که فقط درسه ماه اول بهار تظاهرهای آلرژی داشته اند .

ب: آنان که فقط درسه ماه تابستان مبتلا بوده اند

پ : بیمارانی که هم درماههای بهار وهم درماههای تابستان آلرژی داشته اند

ت : آنها که آلرژی فصلی داشته ولی باز نمودها با تظاهرهای آلرژی اصلی آنان در بهار و تابستان شدت پیدامیکرده یا دراین فصل هاتظاهرهای دیگر از آلرژیهای فصلی نشان میدادند.

4-بررسی تست های آلرژی

درتست های آلرژی درمورد گرده گیاهان همیشه توصیه میگرددکه آزمایش های نخستین بروش خراشی صورت گیرد ودرصورت منفی بودن آزمایش تزریقی داخل پوست (انترادرمال)

 

  

بکاررود وهمانطور که اشاره شد برای یکنواخت کردن نتیجه آزمایش ها دراین مطالعه فقط بیمارانی انتخاب شدند که به روش خراشی واکنش مثبت نسبت به عصاره گرده گیاهان نشان داده اند

انتخاب آلرژن : گروه 31 نوع گیاه که ازنظر بررسی های گیاه شناسی وگرده شناسی وجود انواعی ازآنها درایران محرزشده است ، برای تست های آلرژیک انتخاب شده است عامل دیگر در انتخاب آنها ، قدرت پراکندگی این گرده ها به مسافت های دور وطولانی بودن نسبی دوره گرده افشانی و بالاخره قدرت آلرژنیک آنهابوده است.

جدول (1) نام انگلیسی ، نام علمی و نام فارسی ( درصورت داشتن آن ) گیاهان رانشان میدهد.

درارزش یابی نتیجه تست های خراشی مثبت ، برای دقت بیشتر ، آنهائی ملاک اعتبار قرارگرفت که واکنش 3بعلاوه (+3) یا 4بعلاوه (+4) نشان دادند واز ذکر و به حساب آوردن تست های یک بعلاوه (+1) یا دو بعلاوه (+2) به علت مشکوک بودن نتیجه خودداری شد.

جدولهای (2و3) ضمن نشان دادن درصد بیماران درمنطقه های مختلف اقلیمی ، تعداد تست های مثبت به عصاره گرده های گوناگون ودرصد آنها را نسبت به بیماران هرمنطقه نشان میدهد.

نتیجه : بررسی آمارهای یادشده نشان میدهد که بررسی اولیه درمورد شناسائی گرده گیاهان ودوره پخش آنها درهوا با نتیجه آزمایش های آلرژی هماهنگی دارد ونکته های زیر از نظر عملی دارای اهمیت است:

 

جدول 1- گیاهانی که عصاره گرده آنها در ستت آلرژی بکاررفته است

 

ردیف

نام فارسی

نام علمی

نام انگلیسی

ردیف

نام فارسی

نام علمی

نام انگلیسی

1

توسکا

AINUS

Alder

17

خار-بیمار

Prosopis

Mesquite

2

افرا

ACER

BOX ELDER

18

برگ نو

LIGUSTRUM

Privet

3

نخل (خرما )

PHOENIX

DATE

19

یونجه

MEDICAGO

Aifaifa

4

بلوط

QUERCUS

OAK

20

چمن ها

GRAMINEAE

Grasses

5

زبان گنجشک

FRAXINUS

ASH

21

جاروسبز

KOCHIA

Mexican firebush

6

نارون

ULMUS

ELM

22

غازپا- پاغازی

CHENOPODIUM

Lamb ,S Quarters

7

تبریزی

POPULUS

POPLAR

23

تاج خروس

AMARANTH

Pigweed

8

چنار

PLATANUS

SYCAMOR

24

علف شخار

SALSOLA

Russian  Thistle

9

گردو

JUGLANS

Walnut

25

علف قلیا

SUAEDA

Seabite

10

عرعر

AILANTHUS

Tree0of-Heaven

26

ترشک

RUMEX

Yellow Dock

11

اقاقیا

ROBINIA

Black Locust

27

----

ATRIPLEX

Bractscle

12

سرو

JUNIPERUS

Cedar

28

----

XANTHIUM

Cocklebur

13

کاج

PINUS

Pine

29

کاستی زرد

TARAXICUM

Dandelion

14

بید

SALIX

Willow

30

بارهنگ اسپرزه

PLANTAGO

English Plantain

15

آکاسیا

ACACIA

Acacia

31

افسنتین

ARTEMISIA

Sage

16

افرای چناری

ACER

Maple

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2- گرده درختان : تعداد و نسبت تستهای مثبت در هرمنطقه

 منطقه                         سکونت

آلرژی

(نام انگلیسی)

منطقه تهران و حومه

منطقه صحرائی و نیم صحرائی

منطقه معتدل کوهستانی

منطقه خزر

جمع کل

تعداد بیمار

%

تعداد بیمار

%

تعداد بیمار

%

تعداد بیمار

%

تعداد بیمار

%

659

8/72

150

5/16

91

10

6

7/.

906

100

ALDER

43

5/6

9

6

2

2/2

----

----

54

./6

BOXELDER

38

7/5

6

4

3

3/3

1

----

48

3/5

DATE

24

6/3

10

6/6

1

1

----

----

35

8/3

OAK

34

1/5

11

3/7

6

6/6

----

----

51

6/5

ASH

254

5/38

41

27

38

42

1

----

334

8/36

ELM

30

5/4

7

7/4

5

5/5

----

----

42

6/4

POPLAR

27

1/4

11

3/7

8

8/8

1

----

47

1/5

SYCAMOR

82

4/12

10

6/6

8

8/8

----

----

100

11

WALNUT

16

4/2

3

2

2

2/2

----

----

21

3/2

AILANTHUS

53

8

6

4

6

6/6

----

----

65

1/7

BLACK LOCUST

44

6/6

14

3/9

6

6/6

1

----

65

1/7

CEDAR

14

1/2

1

6/.

2

2/2

----

----

17

8/1

PINE

19

8/2

3

2

2

2/2

----

----

24

6/2

WILLOW

36

4/5

9

6

4

4/4

----

-----

49

4/5

ACACIA

3

4/.

1

6/.

1

1/1

----

-----

5

5/.

MAPLE

121

3/18

23

3/15

13

2/14

2

-----

159

5/17

MESQUITE

63

5/9

38

3/25

8

8/8

----

-----

109

12

PRIVET

99

15

17

3/11

11

12

----

-----

127

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-  بسیاری از درختان ذکرشده که گرده آنهادر تست آلرژی بکارمیرود ، درمنطقه های مختلف ایران وجود دارد . درمنطقه صحرائی ونیمه صحرائی بخصوص جنوب ایران گرده دونوع درخت محلی یعنی نخل خار ( بیمار) از نظر پخش گرده وآلرژن زائی اهمیت بیشتر ی  دارند .

2-  درختان سروکاج و آکاسیا با وجود مشاهده گرده آنها در هوا، از نظر ایجاد آلرژی فصلی زیادی ندارد وقدرت آلرژی زائی آنها اندک است.

  3-  گرده اقسام چمن در تمام نقاط ایران وجود دارد وازنظر آلرژی زائی دارای اهمیت است . بطور کلی گرده چمن ( مقصود چمن وگیاهانی است که دراین خانواده رده بندی شده است از آلرژن های جهانی است ودرتمام نقاط دنیا کم وبیش وجود دارد.

4-  علف های هرزه از نوع کنوبود(Chenopodiaceae) مهمترین عامل آلرژی زای فصلی درایران است و انواع مختلف آن ، واکنش آنتی ژنیک متقابل دارند و درنقاط مختلف کشورما موجودند . این واکنش متقابل آلرژیک در جدول (3) دیده میشود دوره گرده افشانی علف های خانواده کنوپود طولاترین فصل آلرژی را در تابستان ایجاد میکند و شدید ترین نشانه های آلرژی فصلی نیز از این خانواده است.

5-  این بررسی گاهی مثبت در جهت شناسائی آلرژنهای محیط ایران است و به کارشناسان آلرژی کمک موثری میکند تا آلرژنهای محلی راجهت آزمایش های پوستی وبخصوص درمان اختصاصی بیماران مبتلا به آلرژنهای فصلی بروش ایموترابی (روش سلب    حساسیت ) بطور شایسته وصحیح برگزینند وبجای تزریقهای متعدد گرده های مختلف از مخلوط عصاره گرده هایی که درفصل مشابه پخش مشوند وبخصوص گرده گیاهان هم گروه استفاده کنند (7) 

  

 

 

 

جدول 2- گرده چمن و علفها : تعداد و نسبت تستهای مثبت در هرمنطقه  

منطقه                         سکونت

آلرژی

(نام انگلیسی)

منطقه تهران و حومه

منطقه صحرائی و نیم صحرائی

منطقه معتدل کوهستانی

منطقه خزر

جمع کل

تعداد بیمار

%

تعداد بیمار

%

تعداد بیمار

%

تعداد بیمار

%

تعداد بیمار

%

659

8/72

150

5/16

91

10

6

7/.

906

100

ALFALFA

46

7

21

14

7

7/7

----

----

74

1/8

GRASSES

202

6/30

6/30

41

3/27

21

2

----

266

3/29

KOCHIA

387

7/58

91

6/60

68

7/74

1

----

547

3/60

LAMB,S QUARTERS

208

5/31

39

26

47

6/51

1

----

295

5/32

PIGWEED

232

2/35

58

6/38

43

2/47

----

----

333

7/36

RUSSIAN THISTLE

376

57

71

3/47

69

8/75

2

----

518

1/57

SEABLITE

139

21

18

12

28

31

2

----

186

5/20

YELLOW DOCK

14

1/2

6

4

4

4/4

----

----

24

6/2

BRACTSCALE

149

6/22

40

6/26

29

8/31

1

----

219

1/24

COCKLEBUR

41

2/6

3

2

3

3/3

----

----

47

1/5

DANDELION

62

4/9

7

6/4

8

88

1

----

78

6/8

ENGLISH PLANTAIN

71

7/10

35

3/23

18

7/19

1

----

125

7/13

SAGES

64

7/9

8

3/5

8

8/8

1

----

81

9/8

تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1391/2/27

نظرسنجی
نظر سنجی
نظر شما در مورد خدمات کلنیک فوق تخصصی آلرژی تهران؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
تعداد کل آرا : 4874
مشاهده نتایج
آمار بازدید
آمار بازدید
بازدید امروز:536
بازدید دیروز:908
بازدید کل:620030

تمامی حقوق این سایت مطعلق به کلنیک فوق تخصصی آلرژی تهران میباشد.
طراحی و اجرا : تحلیل داده ها